varför      Startsida
Varför konst? Tankar för inspiration


Vad konst är eller betyder har under alla tider diskuterats. Somliga hävdar att konst har ett egenvärde och inte beöver värderas eller synliggöras ur ett nyttoperspektiv.


Vi vill här väcka några tankar om konstens betydelse utan att värdera synpunkterna.

Boken "Värdet av konst"

Karolina och Erik Modig har skrivit boken "Värdet av konst". De delar upp konstens värden i tre olika kategorier.


Individvärden

Ökad öppenhet octä mottaglighet för nya idéer

Förbättrat komplext tänkande

Underhållning

Social interaktion

Intellektuell stimulans

Se mening och sammanhang

Känslopåverkan

Hälsopåverkan

Ekonomiska perspektiv


Samhällsvärden

Attraktionsnivå

Precisering av identitet

Visa dynamik

Människors välmående

Gränsöverskridande

Ökad förändringsbenägenhet


Företagsvärden

Ökad kreativitet

Ökat entreprenörskap

Framhäver företagskulturen

Ökad förändringsbenägehet

Ekonomiska perspektiv


Noterat ur samhällsdebatten


Konst kan göra oss friskare. Konstupplevelser har meditativ karaktär eftersom de hjälper oss att koppla bort oss själva en stund, uppleva oss vara en del av en större helhet och leva i nuet.

Konst får oss att tänka i nya banor och bli mer kreativa.

Konst får oss att se samband mellan nuet, dåtid och framtid. Helheten blir större och riktigare.

Konst kan höja inlärnings-förmågan. Vi tar in mer och minns bättre.

Tillgång på konstupp-levelser och konst i det offentliga rummet bidrar till att skapa positiva bilder av en stad eller region.

Bengt Göransson

kulturminister

"Inte fan blir man friskare av konst!".

Under denna provocerande titel höll Bengt Göransson, socialdemokratisk kultur-

minister under åren 1982-1991, en föreläsning i början av 2010-talet.

Göransson driver tesen att kulturen har ett egenvärde och dess existens inte måste motiveras med nyttoargument som att den skulle förbättra folkhälsan eller skapa ett harmoniskt samhälle.

Om vi mår bra av konsten är det positivt, men detta skall inte vara konstens huvudsyfte. "Kultur är inte nytta och pengar - den är insikt."

Kultur ger oss insikter som kan vara smärtsamma eller obekväma. Ibland rör oss insikten till engagemang och handling, men detta värde är inte mätbart.

"Den kreativa klassen"

Den amerikanske professorn Rickard Florida är känd för sin kreativitetsforskning.


I boken "Den kreativa klassens framväxt" hävdar han att dagens samhällsutveckling alltmer styrs och domineras av människor som på olika sätt förmedlar kreativitet.


Denna nya samhällsklass eller socialgrupp består av personer med yrken som arkitekt, forskare och konstnär, men också av människor som förmår använda sin kreativitet inom exempelvis affärsvärlden, vården eller utbildningsväsendet.


Kreativitet, menar Florida, är en av de viktigaste faktorerna för en positiv stads- och samhälls-utveckling.

Medvetet främjande av teknologi, talang och tolerans kommer att göra vissa städer och regioner mer framgångsrika och lockande än andra, inte minst för en yngre befolkning.